మా పరిచయం...కవుల, కవయిత్రిల సమూహ కవిత సమ్మేళనం ఈ మా తెలుగు కవితలు.